Oferta tygodnia

Ryzyko akcji notowanych na GPW

60.90
Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl
Opineo
Platnosci

Jak czytać sprawozdanie finansowe

Gertruda Krystyna Świderska

  • jak czytać sprawozdanie finansowe
50.00
39.90
Towar chwilowo niedostępny
masz pytania?
Tytuł:
Jak czytać sprawozdanie finansowe
Autor:
Gertruda Krystyna Świderska
Wydawnictwo:
Difin
Wydanie:
2013
Oprawa:
miękka
Stron:
262
ISBN:
978-83-7641-808-7

Jak czytać sprawozdanie finansowe. Wydanie 2013 r.


Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej wiedzy. Autorka przygotowała też robocze arkusze kalkulacyjne dostępne  na stronie www.ksiegarniasgh.pl korzystając z których można obserwować zmiany po każdej operacji.

 

Autorka - Gertruda Krystyna Świderska podjęła trud przybliżenia wiedzy zawartej w sprawozdaniu finansowym, pisząc poradnik, a raczej przewodnik po tym, co z tego sprawozdania można wyczytać, jakie wnioski na jego podstawie wysnuć, co pozostaje niewiadomym, a czego w ogóle ze sprawozdania finansowego dowiedzieć się nie można.

 

Jak czytać sprawozdanie finansowe - Gertruda Krystyna Świderska. Publikacja, ze względu na temat, sposób podania treści, formę, logiczny wywód oraz niezwykle jasny i zrozumiały język, a także niewielką objętość (mimo ogromu materiału), nie tylko wychodzi naprzeciw oczekiwaniom czytelników, ale ma szanse stać się perełką na rynku wydawniczym. Na szczególne podkreślenie zasługuje koncepcja i forma opracowania.

Książka napisana jest w pierwszej osobie, co podnosi poradnikowy charakter. Treść została podzielona na 8 części, z których większość zamiast tytułu ma formę pytania. Są to pytania, jakie najczęściej stawiają sobie czytelnicy sprawozdania finansowego. W książce znajdą na nie odpowiedź częstokroć wzbogaconą przykładem. Walorem tego opracowania jest także język - klarowny i zrozumiały.

Gertruda Świderska uczy „czytania” i rozumienia tego, co jest w sprawozdaniu finansowym, ponieważ tak to określają regulacje prawne i taką a nie inną politykę rachunkowości zastosowała firma. Wskazuje, jak przyjęte rozwiązania wpływają na obraz odzwierciedlony w sprawozdaniu finansowym, jak łączyć informacje z różnych elementów sprawozdania, a wreszcie jak sprawdzać, czy nie jest ono „zbyt krzywym” zwierciadłem sytuacji firmy.


Spis treści:

 

Od autorki

 

Część I. Przewodnik nie tylko dla menedżera

 

1. Co warto wiedzieć o firmie i skąd uzyskać informacje o jej

kondycji finansowej

 

1.1. Co warto wiedzieć o firmie

1.2. Skąd uzyskać informacje o sytuacji majątkowej firmy, czyli o czym informuje bilans

1.3. Skąd uzyskać informacje o efektach (wynikach) działalności firmy

1.4. Gotówka czy zysk. Jak mierzyć efekty działalności firmy

 

2. Czym jest rachunkowość

 

2.1. Na czym polega sukces rachunkowości

2.2. Dla kogo są przygotowywane informacje w rachunkowości

2.3. Czym się zajmuje rachunkowość finansowa a czym zarządcza (menedżerska)

 

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

 

3.1. Rejestracja operacji gospodarczych, czyli księgowość

3.1.1. Potwierdzenie wystąpienia operacji gospodarczej

3.1.2. Chronologiczne i systematyczne ujęcie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych

3.1.3. Stwierdzenie, czy księgowania objęły wszystkie operacje gospodarcze

– zestawienie obrotów i sald

3.1.4. Sprawdzenie zgodności stanów wynikających z ksiąg rachunkowych

ze stanem faktycznym – inwentaryzacja

3.2. Sporządzenie sprawozdania finansowego

3.2.1. Zasady rachunkowości

3.2.2. Polityka rachunkowości

3.2.3. Wycena aktywów i pasywów

3.2.4. Procedury ustalania wyniku finansowego

3.2.5. Elementy sprawozdań finansowych

 

4. Bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej firmy

 

4.1. Co to jest bilans i jakie zawiera informacje

4.2. Co to są aktywa bilansu i o czym informują liczby w nich zawarte

4.3. Aktywa obrotowe

4.3.1. Zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe)

4.3.2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

4.3.3. Należności krótkoterminowe

4.3.4. Inwestycje krótkoterminowe

4.3.4.1. Papiery wartościowe o charakterze kapitałowym

4.3.4.2. Nabyte dłużne papiery wartościowe

4.3.4.3. Udzielone pożyczki

4.3.4.4. Instrumenty pochodne

4.3.4.5. Inne inwestycje krótkoterminowe

4.3.5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

4.4. Aktywa trwałe

4.4.1. Środki trwałe

4.4.2. Środki trwałe w budowie

4.4.3. Wartości niematerialne

4.4.4. Należności długoterminowe

4.4.5. Długoterminowe inwestycje

4.4.5.1. Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne

4.4.5.2. Długoterminowe aktywa finansowe

4.4.6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

4.5. O czym informuje struktura aktywów

4.5.1. Prezentacja aktywów bilansu zgodnie z Załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości

4.5.2. Prezentacja aktywów bilansu zgodnie z wymaganiami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

4.6. Z jakiego źródła są finansowane zasoby, czyli co to są pasywa

4.6.1. Kapitały (fundusze) własne

4.6.2. Zobowiązania

4.6.3. Prezentacja pasywów w bilansie. O czym informuje struktura pasywów

4.6.3.1. Prezentacja pasywów bilansu zgodnie z Załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości

4.6.3.2. Prezentacja pasywów bilansu zgodnie z wymaganiami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

4.7. Relacje między strukturą aktywów i pasywów

4.8. Słabe i mocne strony informacji pochodzącej z bilansu

 

5. Jak ustalić koszt wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług – rachunek kosztów

 

5.1. Dlaczego trzeba „liczyć” koszty

5.2. Elementy składowe kosztu wytworzenia produktów (wyrobów gotowych i świadczonych usług)

5.3. Kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobów w sprawozdawczym (tradycyjnym)

rachunku kosztów

5.3.1. Układ kalkulacyjny kosztów

5.3.2. Koszty bezpośrednie produktów

5.3.3. Koszty pośrednie produktów

5.3.4. Przykład kalkulacji kosztu wytworzenie wyrobu w sprawozdawczym rachunku kosztów

5.4. Kalkulacja kosztu wytworzenia produktów w nowoczesnym rachunku kosztów

5.4.1. Koszty zasobów w przedsiębiorstwie handlowym

5.4.2. Przykład kalkulacji kosztu wytworzenia wyrobu w nowoczesnym rachunku kosztów

5.5. Porównanie wyników kalkulacji kosztu wytworzenia w sprawozdawczym rachunku kosztów i nowoczesnym rachunku kosztów

 

6. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o efektach działalności firmy

 

6.1. Skąd czerpiemy informacje o skuteczności i efektywności wykorzystania zasobów firmy

6.2. Przychody z działalności operacyjnej

6.2.1. Czy przychodom zawsze towarzyszą wpływy środków pieniężnych

6.2.2. Kiedy uwzględnia się przychód w rachunku zysków i strat (moment uznania przychodu)

6.3. Koszty 125

6.3.1. Czy wszystkie koszty poniesione w okresie sprawozdawczym wpłyną na wynik finansowy tego okresu

6.3.2. Koszty bezpośrednio powiązane z przychodami

6.3.3. Koszty związane z działalnością firmy w okresie objętym sprawozdaniem

6.3.4. Koszty będące odzwierciedleniem zmniejszenia wartości aktywów

6.3.5. Koszty będące odzwierciedleniem podjętych przez firmę zobowiązań

6.4. Wpływ stosowanej przez firmę polityki rachunkowości na wysokość kosztów

6.4.1. W jaki sposób przyjęte przez firmę szacunki wpływają na wysokość kosztów i wynik finansowy

6.5. Jakich informacji o wyniku finansowym dostarcza rachunek zysków i strat

6.5.1. Informacje o przychodach firmy

6.5.2. Informacje o kosztach firmy

6.5.3. Informacje o stratach i zyskach nadzwyczajnych

6.5.4. Informacje o obciążeniach z tytułu podatku dochodowego i pozostałych obowiązkowych obciążeniach wyniku finansowego

6.5.5. Informacje o wyniku finansowym

6.5.6. Informacje o wyniku finansowym w wariancie porównawczym

6.5.7. Informacje o wyniku finansowym w wariancie kalkulacyjnym

6.5.8. Informacje o całkowitym dochodzie w wariancie kalkulacyjnym

6.6. Jak, na podstawie informacji zawartych w rachunku zysków i strat, ocenić strukturę wyniku finansowego firmy

 

7. Jak oceniać efektywność gospodarowania

 

7.1. Rentowność sprzedaży

7.2. Rentowność majątku

7.3. Rentowność kapitału własnego

 

8. Rachunek przepływów pieniężnych

 

8.1. Jakich informacji dostarcza rachunek przepływów pieniężnych

8.2. Rachunek przepływów pieniężnych – analiza przeszłości czy przyszłości?

 

9. Jak oceniać kondycję firmy na podstawie sprawozdania finansowego (spojrzenie finansisty)

 

9.1. Wymiar finansowy działalności firmy

9.2. Proces finansowania firmy, czyli skąd pozyskać pieniądze

9.2.1. Rentowność zainwestowanego kapitału, czyli jaka jest opłacalność ulokowanych w firmie kapitałów

9.2.2. Rola kapitału własnego

9.2.3. Rola kapitału obcego

9.2.4. Dźwignia finansowa

 

10. O czym nie informuje sprawozdanie finansowe

 

Bibliografia

 

Część II. Materiały do warsztatów

 

1. Rejestracja operacji gospodarczych. Wpływ operacji gospodarczych na sytuację finansową firmy

 

1.1. Przykład 1. Firma handlowa

1.2. Przykład 2. Firma usługowa

 

2. Wykorzystanie kont księgowych do rejestracji operacji gospodarczych

 

2.1. Konto księgowe

2.2. Zasady funkcjonowania kont bilansowych

2.3. Zastosowanie kont bilansowych

2.4. Zasady funkcjonowania kont wynikowych (okresowych)

2.5. Zastosowanie kont wynikowych (okresowych)

2.6. Zadania

 

Zadanie 1. Ujęcie stanów początkowych na kontach księgowych

Zadanie 2. Rejestracja operacji gospodarczych na kontach księgowych

Zadanie 3. Rejestracja operacji gospodarczych wpływających na wynik

Zadanie 4. Rejestracja operacji gospodarczych wynikowych

 

2.7. Rozwiązania zadań

 

3. Rejestracja operacji gospodarczych przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego MS Excel

 

3.1. Opis działania arkusza kalkulacyjnego MS Excel

3.2. Zadania do rozwiązania przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego MS Excel

 

Zadanie 1. Przedsiębiorstwo usługowe – „Jan Kowalski – architekt krajobrazu” Spółka Jawna

Zadanie 2. Przedsiębiorstwo handlowe – „ANNA” Sp. z o.o.

Zadanie 3. Przedsiębiorstwo handlowe – „GALA” SC

Zadanie 4. Przedsiębiorstwo produkcyjne – „KARAT” Sp. z o.o.

 

3.3. Rozwiązania zadań

 

 

Polecamy także książki:

Analiza fundamentalna John C. Ritchie
78.90
Sprawozdanie finansowe. Co mówi o firmi Piotr Rybicki
36.90
   
 

Osoby, które kupiły tę książkę kupiły także:

 
Copyright © 2009-2012 Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl W ofercie książki o giełdzie i inwestowaniu: giełda, książki - podstawy inwestowania, spekulacje, psychologia giełdy, strategie inwestycyjne, podstawy inwestowania, analiza techniczna, analiza fundamentalna, akcje, obligacje, kontrakty terminowe i opcje, fundusze inwestycyjne, forex, rynki giełdowe, rynki finansowe, rynki terminowe. Wszystkich zaintersowwanych książkami o giełdzie i inwestowaniu zapraszamy do zakupów w naszej księgarni giełdowej.
Design by Pixelgarden.pl